HvordanOgHvorledes

Hvordan bestiller jeg .. / Hvad sker herefter?

How do I .. / What happens next?


Her er en lille “vejledning” i hvordan du gør og bestillingen forløber.
(
dagens aktuelle udgave)

Når et billede er udsøgt (OVERSIGTER->[år]->[løb] osv.) og evt. “nær-kigget”, udvælges i højre side hvordan levering ønskes – for tiden 9 forskellige variationer.

Når flere ønskes kan dette gentages tålmodigt
eller
samle flere, ved at markere hvert udsøgte (tryk symbolet øverst venstre) og en huskeliste skabes.
Fra huskelisten kan bekvemt vælges ønsket variation  og tilføjes din “kurv”.
Huskelisten kan om ønsket gemmes til senere brug / næste gang.

Afslutningsvis -> KASSE og gennemføre det nødvendige
OG
glædes (forhåbentlig) over resultatet …

En Vigtig bemærkning til elektroniske billeder (til download)
udsøg nøje den rigtige udgave (e-/web-/2xweb-/gif-billede), eksempler kan evt. ses hér!
Herefter bestilte billedfiler overført til modtager, kan efterfølgende ikke betragtes som mulige at returnere” såvel som at refundere.


Her er en lille “vejledning” i hvordan du gør og bestillingen forløber.
(som det plejede at være tidligere …)

1) billed(er) udsøges på nettet eller i mine oversigtskataloger

2) beslutning(er) tages om antal + størrelse + evt. køb som e-billede,
(se hertil evt. “Bestillingsoversigt” )
men GLEM IKKE …at oplyse om både Billed-
* nummer
* Løbsnavn
* Løbsår.

Bem. til billednummer: hver begivenheds billeder starter med Bil001!

3) bestilling fremsendes pr. e-mail
(til info@photo-d.com eller dlb@vip.cybercity.dk)

4) bestillingen bekræftes med sammentælling af pris, plus evt. kommentarer

5) det aftalte beløb overføres til Danske Bank Konto 03396150 (RegNr. 1551).
Om der bruges homebanking eller en tur på posthuset, er op til dig.

6) efter modtagelse af beløbet, udføres bestillingen og afsendes

7) modtageren glædes (forhåbentlig) over resultatet

Venligst
fra
Dennis B.


Here is a little “guide” in how to do and the order goes.

(today’s current edition)
When an image is exquisite (OVERVIEWS -> [year]
-> [race] etc.) and possibly
“near-looked”,
select on the right side how delivery is desired – currently 9 different variations.

When more are desired, this can be repeated patiently
or
collect several, by marking each exquisite (press the symbol at the top left) and a Wish-list is created. From the Wish-list, you can conveniently select the desired variation and add your “basket”. The Wish-list can, if desired, be saved for later use / next time.
Finally -> KASSE and complete the necessary AND happy (hopefully) with the result …
An Important Note for Electronic Images (for Download)
carefully select the correct version (e- / web- / 2xweb- / gif-image), examples can be seen here! Subsequently ordered image files transferred to the recipient can not subsequently be considered possible to return” as well as to be refunded.

 

Here’s a little “guidance” on how to do and how the order is progressing.
(as it used to be)

1) image(s) are selected here on the web or in my inventory catalogs

2) decision(s) taken on the number + size
+ perhaps purchase as e-picture (see here possibly. “InfoImageFiles”)
but DO NOT FORGET … to provide information on both
the Image-
* SequenceNumber
* RaceName
* RaceYear.

Note on picture SequenceNumber:
each events images start with (SequenceNumber) Bil001!

3) order sent by e-mail
(for info@photo-d.com or dlb@vip.cybercity.dk)

4) the order is confirmed with a count of price, plus any. comments

5) the agreed amount transferred to Danish Bank Account 03396150 (RegNr. 1551).
If using home banking or a trip to the post office, is up to you.
Note for international bank-transfers, see “BankingInfo

6) after reception of payment, the order is processed and shipped

7) receiver will rejoice (hopefully) the outcome

Best regards
Dennis B.